Monthly Archives: June 2015

Industriell Symbios, framtidens affärsmodell

Pressmeddelande. Kemira Kemi AB och Öresundskraft AB har under våren 2015 genomfört ett examensarbete med civilingenjörsstudenter från Lunds Tekniska Högskola i syfte att kartlägga industriell symbios i ett vidare perspektiv i Helsingborgsregionen. Resultatet visar att det finns flera potentiella nya samarbeten som kan minska miljöpåverkan och kostnader. Examensarbetet initierades mot bakgrund att Kemira Kemi och […]

Read More

Kemira Kemi talar på tre seminarier under Almedalsveckan

Pressmeddelande. I Sveriges städer pågår framgångsrika samarbeten som ökar städernas energieffektivitet och stärker svenska företags konkurrenskraft. Framgångarna, möjligheterna och utmaningarna i kommunalt och privat samarbete diskuteras på ett seminarium under Almedalsveckan på Gotland där Kemira Kemi är representerat. På ett annat event under veckan diskuteras framtidens klimat- och energiutmaningar. Även här talar Kemira Kemi i […]

Read More

Anläggning för mottagning, behandling och mellanlagring av avfall

Post Image

NOAH (Norsk Avfallshantering) AS planerar att uppföra en anläggning för mottagning, behandling och mellanlagring av avfall inom Industry Park of Sweden (IPOS) i Helsingborg. Huvudsyftet med den planerade verksamheten är att effektivisera logistiken för transporter av flygaska från avfallsförbränningsanläggningar i södra Sverige och på Själland. Etableringen skapar även möjligheter till hantering av andra avfall som till […]

Read More

Yttrande till förslag till detaljplan Kungsörnen 1 och Fyrfaten 1

Post Image

Yttrande med anledning av samråd angående detaljplan för fastigheterna Kungsörnen 1-4 och Fyrfatet 1 m.fl. Högasten och Råå, Helsingborgs Stad. Ert dnr: 929/2011 Bakgrund och ärendebeskrivning Helsingborgs Stad har upprättat detaljplan med syfte att pröva möjligheten att skapa fler bostäder inom planområdet och därtill tillhöriga servicefunktioner. Vidare syftar detaljplanen till att säkerställa grönområde som utpekats […]

Read More

Diplomatiska kåren besökte Kemira Kemi

Post Image

Den 22 maj besökte cirka 40 ambassadörer och chargé d’affaires från världens alla hörn Kemira tillsammans med UD, Helsingborgs kommunledning och landshövding Margareta Pålsson. Diplomaterna är stationerade i Stockholm vid sina respektive ambassader och det var både nytillträdda och mer etablerade ambassadörer som var med på besöket. Besöket i Helsingborg var en del i en […]

Read More
Skip to toolbar