Att vinna på att återvinna

Genom smarta resurssamarbeten mellan olika aktörer, t ex industri-samhälle eller industri-industri, kan man minska kostnader och miljöpåverkan samtidigt. Detta kallas för industriell symbios. Ett exempel är när ett företags restprodukt kan ses som en resurs och komma till nytta hos någon annan. Resultatet blir minskade kostnader och minskad miljöbelastning.

I Kemiras svavelsyratillverkning bildas värme som restprodukt. Värmen kommer till nytta i fjärrvärmenätet i Helsingborg. Det är mer än 40 år sedan leveranserna av fjärrvärme från Kemira till Öresundskraft inleddes. Värmen från Kemira står för uppvärmningen av cirka en tredjedel av hushållen i Helsingborg.

Att tänka nytt och att tillsammans skapa smarta lösningar är grunden för en fungerande symbios. Det blir vanligare att ett större antal företag länkas samman och gemensamt optimerar sin resursanvändning. IPOS länkar idag samman ett flertal företag på industriparken som tillsammans delar på resurser som el, tryckluft, mark, service etc. Arbetet med Industriell symbios är även intressant för högskolorna. IPOS har mycket givande samarbeten med högskolor och flera examensarbeten för idéerna kring resursoptimering framåt.

I en studie 2014 av Christoffer Ohlander och Gustav Lindström från Linköpings Tekniska högskola undersöktes effekterna av Kemiras fjärrvärmeleveranser till Helsingborg ur ett miljö- och samhällsekonomiskt perspektiv. Studierna visar att restvärmesamarbetet har effekter både miljömässigt och ekonomiskt. Koldioxidbesparingarna uppgår till cirka 1,6 miljoner ton mellan åren 1974 och 2012, vilket motsvarar 42 000 flygpersonresor mellan Stockholm och New York – per år.

Under våren 2015 stödjer IPOS och Öresundskraft ett examensarbete med civilingenjörsstudenter (Ekosystemteknik) från Lund. Studenterna Emma Winqvist och Linda Martinsson fortsätter kartläggningen av industriell symbios och vilka potentialer det ger samt möjligheter till nya samarbeten.

Medarbetare på IPOS efterfrågas också som föreläsare vid högskolor för att ge studenterna en bild av verklighetens resursoptimering som anknyter till de teorier man läser i tex. miljövetenskap.

Från vänster: Catarina Rolfsdotter Jansson, frilansjournalist och programledare på SVT, Lennart Albertsson, VD på Kemira Kemi och Anders Östlund, VD på Öresundskraft.

Intresset för industriell symbios leder vidare till ett mycket välbesökt seminarium som hölls på Dunkers kulturhus i mars. Bakom initiativet till att vinna på att återvinna och ta del av erfarenheterna från väl fungerande industriella symbioser stod Kemira Kemi, Öresundskraft och Sydsvenska Handelskammaren. Representanter för samarbetet i danska Kalundborg och Helsingborgs stad delade också med sig av sina erfarenheter och berättade om vikten av industriell symbios för att nå uppsatta klimatmål.

Skip to toolbar