Anläggning för fast svavel

Kemira Kemi har fått alla miljö- och byggtillstånd för en anläggning för mottagning och smältning av fast svavel. Schaktarbeten har nyligen påbörjats. Kemira har fått godkännande av ändring i tillstånd enligt miljöbalken för tillverkningen av svavelsyra. Ändringen gäller användning av fast svavel som komplement till flytande som råvara vid tillverkningen av svavelsyra, samt en smältningsanläggning […]

Read More

Pågående miljöprövningar

Sedan Miljöprövningsdelegationen avslog Kemiras ansökan om att lagerhålla råvaror för Perstorp ABs räkning i Kemiras hamn har Kemira överklagat beslutet. Ärendet är nu inne i en process där Länsstyrelsen och Kemira yttrar sig och bemöter yttranden. När denna process är avslutad kommer beslut i ärendet att meddelas av Mark- och Miljödomstolen. NOAH (Norsk Avfallshantering) AB […]

Read More

Kemira Kemi får tillstånd att installera anläggning för fast svavel

Mark- och miljödomstolen lämnar ändringstillstånd till Kemira Kemi enligt Miljöbalken för att vid svavelsyrafabriken i Helsingborg få installera och driva en anläggning för mottagning och smältning av fast svavel. Tillståndet omfattar mottagning av fast svavel till en mängd av högst 180 000 ton per år samt lagring och smältning av fast svavel. Tillstånd lämnas också […]

Read More

Nytt från industriparken IPOS

Miljöprövningsdelegationen har avslagit Kemiras ansökan om att tillåta Perstorp AB att transportera råvaror från Kemiras hamn. Genom att använda hamnen kan biltrafiken minska väsentligt och mer gods fraktas med båt.  Länsstyrelsen efterlyser ytterligare åtgärder i kommunens åtgärdsplan för buller för att bedöma verksamheten som tillåtlig. NOAH (Norsk Avfallshantering) AB planerar att uppföra en anläggning för […]

Read More

Alufluor ansöker om ändring av verksamheten

Alufluor AB tillverkar aluminiumfluorid som används för att sänka energiförbrukningen vid tillverkningen av aluminium. Allt som produceras i anläggningen på IPOS exporteras och köpare är smälterier över hela världen. Alufluor har tillstånd enligt miljöbalken för sin produktion. Tillståndet omfattar även användning av råvaran fluorvätesyra och lagring av gasol. Alufluor ansöker nu om ändringstillstånd för utökad […]

Read More

Från flytande till fast råvara i svavelsyraproduktionen

Kemira Kemi ansöker om ändring i tillstånd enligt miljöbalken för tillverkningen av svavelsyra. Ansökan gäller användning av fast svavel som komplement till flytande svavel samt etablering av en smältningsanläggning i hamnområdet. Ansökan gäller också viss terminalverksamhet för externa leveranser. Ansökan omfattar hantering av totalt 180 000 ton fast svavel per år varav högst 150 000 […]

Read More

Yara breddar verksamheten på IPOS

Post Image

Yara finns sedan 2008 på IPOS och tillverkar foderfosfater för bland annat kosttillskott till kor. Nu tittar Yara på möjligheten att tillverka kosttillskott även för fiskar, vilket kan användas i fiskodlingar. Produkten kan väsentligt minska förbrukningen av fiskmjöl i fiskodlingar. Innan ändringarna kan genomföras ska miljötillstånden ses över. Detta börjar med samråd med myndigheter och […]

Read More

Rescued Fruits räddar frukten

Post Image

Helsingborg tar emot 90 % av all frukt som kommer in till Sverige. Mot detta faktum föddes en idé om att ta tillvara på frukt som är övermogen och inte kan säljas vidare till distributörer. Fruktsvinnet är en del av matsvinnet och innebär att övermogen frukt slängs istället för att komma till användning. Cecilia Larsson […]

Read More

Ela Güler odlar moderna champinjoner på industriparken

Med ett stort driv och en dröm om att starta och skapa något eget har Ela Güler etablerat sin champinjonodling ”Lilla Svampkorgen” på industriparken och är på väg mot drömmen. Tidigare arbetade Ela i grossistbranschen för frukt och grönt och hon lade märke till att det sällan fanns svenskodlade champinjoner att tillgå. Ela hade redan […]

Read More

Planerad nyetablering på IPOS

NOAH (Norsk Avfallshantering) AS planerar att uppföra en anläggning för mottagning, behandling och mellanlagring av avfall inom Industry Park of Sweden (IPOS) i Helsingborg. Huvudsyftet med den planerade verksamheten är att effektivisera logistiken för transporter av flygaska från avfallsförbränningsanläggningar i södra Sverige och på Själland genom att ändra transportsätt från bil till båt. I dagsläget […]

Read More
Skip to toolbar