Från flytande till fast råvara i svavelsyraproduktionen

Kemira Kemi ansöker om ändring i tillstånd enligt miljöbalken för tillverkningen av svavelsyra.
Ansökan gäller användning av fast svavel som komplement till flytande svavel samt etablering av en smältningsanläggning i hamnområdet. Ansökan gäller också viss terminalverksamhet för externa leveranser. Ansökan omfattar hantering av totalt 180 000 ton fast svavel per år varav högst 150 000 ton (tillåten mängd idag) kan komma att smältas och resterande volym levereras externt. Förändringen påverkar inte produktionsvolymen av svavelsyra.

All produktion av svavelsyra vid Kemira i Helsingborg baseras idag på flytande svavel som är en restprodukt som uppkommer vid avsvavling av naturgas och olja. I takt med att naturgastillgångarna i Europa minskar, minskar även tillgången på flytande svavel. Transporterna av flytande svavel måste ske i specialfartyg som är isolerade och har uppvärmda tankar. Idag finns enbart ett sådant fartyg som trafikerar Europa och det är nödvändigt att som en ökad säkerhet även kunna använda fast svavel, som kan transporteras i vanliga bulkfartyg.

Fast svavel kommer att levereras med fartyg med en något lägre medellast än de fartyg som transporterar flytande svavel. Denna ändring innebär att antalet anlöp ökar med cirka 15 per år. Terminalverksamheten kommer som mest att kunna ge upphov till tre transporter per dag.

Sammantaget kommer ändringarna inte att medföra några ökade utsläpp till luft eller vatten eller ökade bullernivåer.

Produktionen av svavelsyra ger upphov till stora mängder överskottsenergi i form av ånga och hetvatten. Överskottsenergin utnyttjas såväl internt inom IPOS som externt genom leveranser till Öresundskraft. Leveranserna motsvarar ca 30 % av det totala fjärrvärmebehovet för Helsingborgs stad. Svavelsyran säljs externt, men utgör även råvara i Kemiras produktion av bland annat vattenreningskemikalier.

Skip to toolbar