Körtillstånd

Rutin för inpassage med fordon till Kemiras site i Helsingborg.

Ansökan om att på egen risk införa fordon på siten i Helsingborg efter genomförd och godkänd säkerhetsutbildning.

Tillståndet gäller bommar och grindar och avser till Kemira namngiven person och fordon med uppgivet registreringsnummer. Tillståndet är personligt.

Medföljande passagerare i bilen skall stiga av bilen och passera genom vändkors vid inpassage. Om medföljande passagerare inte har inpasseringskort skall de skriva in sig i vakten för att få tillfälligt besökskort.

Vid utpassage med fordon vid bommen drar föraren även passagerarnas kort. Besökskort lämnas tillbaka av besökaren i vakten efter utpassering.

Ett fordon i sänder får passera, bommen ska alltså gå ner mellan varje fordon. Bommen kan annars gå ner och hamna på bilen. Bommarna är styrda via slinga i marken.

Enligt lagen för hamnskydd är fordonsföraren skyldig att låta vaktpersonal visitera fordonet både vid in- och utfart.

Högsta tillåtna hastighet inom området är 30 km/tim och inom vissa områden endast 20 km/tim.

Iakttag speciell försiktighet vid järnvägsövergångar, passage under ledningsbryggor och trånga passager.

Fordon med två hjul eller mindre är förbjudna!

Parkering av personbilar får endast ske på markerade parkeringsplatser för personbilar.

Alla fordon ska vara trafikförsäkrade.

Alla skador eller incidenter som inträffar på siten skall omedelbart meddelas vakten och kontaktperson på siten.

Vid överträdelse av ovanstående regler återkallas tillståndet och vid grova överträdelser kan man stängas av helt från området enligt gällande siteregler.

Kriterier som berättigar till ett tillstånd om att på egen risk införa fordon på siten i Helsingborg.

  1. Permanent eller tillfällig skada/funktionsnedsättning.
    1. Tillfälligt tillstånd ska motsvara rehabiliteringstiden.
  2. Godkänd entreprenör med servicebil om arbete utförs på siten minst en gång i veckan.
  3. Anställd på siten som flera gånger per dag använder fordon för in- och utpassering till siten (men inte enbart för persontransport) och där fordonet är av betydande nytta för arbetets utförande.
  4. Om man har sin ordinarie arbetsplats på följande verksamheter som också är markerade med rött på kartan nedan
  • Alufluor
  • Pix-fabriken
  • VP-fabriken
  • Bolist etablering i centralmagasinet

Länk till: Ansökan Körtillstånd