Kemira Kemi får tillstånd att installera anläggning för fast svavel

Mark- och miljödomstolen lämnar ändringstillstånd till Kemira Kemi enligt Miljöbalken för att vid svavelsyrafabriken i Helsingborg få installera och driva en anläggning för mottagning och smältning av fast svavel.

Tillståndet omfattar mottagning av fast svavel till en mängd av högst 180 000 ton per år samt lagring och smältning av fast svavel. Tillstånd lämnas också till utlastning av fast och flytande svavel till en sammanlagd mängd av högst 30 000 ton per år.

Kemira Kemi har ansökt om ändring i tillstånd enligt miljöbalken för tillverkningen av svavelsyra. Ändringen avser användning av fast svavel som komplement till flytande som råvara vid tillverkningen av svavelsyra, samt etablering av en smältningsanläggning i hamnområdet. Ansökan gäller också viss terminalverksamhet för externa leveranser. Förändringen påverkar inte produktionsvolymen av svavelsyra.

– Vi är mycket nöjda med Mark- och Miljödomstolens beslut. Tillståndet innebär att vi nu kan börja projektera för en anläggning som är mycket viktig i vår framtida tillverkning av svavelsyra där vi kommer att kunna underlätta produktionen och säkra tillgången på råvara, säger Lennart Albertsson, vd för Kemira Kemi i Helsingborg.

All produktion av svavelsyra vid Kemira i Helsingborg baseras idag på flytande svavel som är en restprodukt som uppkommer vid avsvavling av naturgas och olja. I takt med att naturgastillgångarna i Europa minskar, minskar även tillgången på flytande svavel. Transporterna av flytande svavel måste ske i specialfartyg som är isolerade och har uppvärmda tankar. Idag finns enbart ett sådant fartyg som trafikerar Europa och det är nödvändigt att som en ökad säkerhet även kunna använda fast svavel, som kan transporteras i vanliga bulkfartyg.

Fast svavel kommer att levereras med fartyg med en något lägre medellast än de fartyg som transporterar flytande svavel. Denna ändring innebär att antalet anlöp ökar med cirka 15 per år. Terminalverksamheten kommer som mest att kunna ge upphov till tre transporter per dag. Ändringarna kommer inte att medföra några ökade utsläpp till luft eller vatten eller ökade bullernivåer.

Produktionen av svavelsyra ger upphov till stora mängder överskottsenergi i form av ånga och hetvatten. Överskottsenergin utnyttjas såväl internt inom industriparken som externt genom leveranser till Öresundskraft. Leveranserna motsvarar ca 30 % av det totala fjärrvärmebehovet för Helsingborgs stad. Svavelsyran säljs externt, men utgör även råvara i Kemiras produktion av bland annat vattenreningskemikalier.

För ytterligare information, kontakta
Lennart Albertsson, vd, Kemira Kemi, 042-17 10 00
Alvin Paul, miljöchef, Kemira Kemi, 042-17 10 00

Kemira är ett globalt kemiföretag som betjänar kunder inom vattenintensiva branscher. Vi erbjuder expertis och kemikalier som förbättrar våra kunders vatten-, energi- och råvarueffektivitet. Vårt fokus ligger på massa och papper, olja & gas, gruvdrift och vattenbehandling. http://www.kemira.com

Skip to toolbar