Nytt från industriparken IPOS

Miljöprövningsdelegationen har avslagit Kemiras ansökan om att tillåta Perstorp AB att transportera råvaror från Kemiras hamn. Genom att använda hamnen kan biltrafiken minska väsentligt och mer gods fraktas med båt.  Länsstyrelsen efterlyser ytterligare åtgärder i kommunens åtgärdsplan för buller för att bedöma verksamheten som tillåtlig.

NOAH (Norsk Avfallshantering) AB planerar att uppföra en anläggning för mottagning, behandling och mellanlagring av flygaska. Ärendet är inne i en tillståndsprocess i Mark- och Miljödomstolen och NOAH ska nu bemöta inkomna yttranden. Förhandling i domstolen äger rum den 14-15 december.

Kemira ansöker om ändring i tillstånd enligt miljöbalken för att använda fast svavel som komplement till flytande som råvara vid tillverkningen av svavelsyra. Det har hållits en förhandling i Mark- och Miljödomstolen. Beslut kommer i slutet av oktober.

Flytande naturgas (LNG) är ett alternativt bränsle för sjöfarten. Möjligheten till att tanka båtar med LNG undersöks av bland annat Kemira och Öresundskraft. Bakgrunden är att den Internationella Sjöfartsorganisationen tagit beslut om att fartyg som trafikerar Östersjön och Nordsjön ska minska sina svavelutsläpp.

Kemira med företag på industriparken och andra industrigrannar överklagar kommunens beslut att bebygga tomter i kvarteret Kungsörnen. Kemira delar kommunens uppfattning att en förtätning bör kunna genomföras, men Kemira kan endast stödja en förtätning om Länsstyrelsen och andra myndigheter har samma som syn kommunen.

Skip to toolbar