Pågående miljöprövningar

Sedan Miljöprövningsdelegationen avslog Kemiras ansökan om att lagerhålla råvaror för Perstorp ABs räkning i Kemiras hamn har Kemira överklagat beslutet. Ärendet är nu inne i en process där Länsstyrelsen och Kemira yttrar sig och bemöter yttranden. När denna process är avslutad kommer beslut i ärendet att meddelas av Mark- och Miljödomstolen.

NOAH (Norsk Avfallshantering) AB vill etablera en verksamhet i Kemiras hamn för mottagning, behandling och mellanlagring av flygaska. Mark- och Miljödomstolen har lämnat godkännande för den verksamheten, men Länsstyrelsen har överklagat beslutet. En process inleds nu där NOAH kommer att bemöta överklagandet.

Skip to toolbar