Planerad nyetablering på IPOS

NOAH (Norsk Avfallshantering) AS planerar att uppföra en anläggning för mottagning, behandling och mellanlagring av avfall inom Industry Park of Sweden (IPOS) i Helsingborg.

Huvudsyftet med den planerade verksamheten är att effektivisera logistiken för transporter av flygaska från avfallsförbränningsanläggningar i södra Sverige och på Själland genom att ändra transportsätt från bil till båt. I dagsläget transporteras flygaskan med bil från södra Sverige och Själland upp till Langöya utanför Oslo i Norge. Den planerade etableringen på IPOS innebär att flygaskan kommer att transporteras med båt från Kopparverkshamnen direkt till Langöya.

Genom en etablering i Helsingborg kan vägtransporter med flygaska minskas med motsvarande 40 varv runt jordklotet varje år. Om NOAH utnyttjar sitt tillstånd maximalt medför det 35 lastbilstransporter per vardag till IPOS. Enligt den verksamhetsplanering som är aktuell innebär det 17 lastbilstransporter per vardag. Helsingborgs kommuns mätning i november 2014 visar på totalt 2687 trafikrörelser per vardagsdygn på Koppargatan väster om Planteringsvägen.

NOAH AS etablering passar även bra in med övrig verksamhet på IPOS. SUEZ som är ett av företagen på industriparken diskar rent lastbilar och järnvägsvagnar mellan transporter. Detta innebär att förutsättningarna för samplanering av transporter och returtransporter ökar, vilket möjliggör en begränsning av det totala antalet transporter till området. Idag är det övervägande transporter ut från industriparken och därför passar NOAH mycket bra in i vidareutvecklingen av det som kallas Industriell Symbios, dvs att hitta smarta resurssamarbeten som ger både miljömässiga och ekonomiska mervärden.

NOAHs etablering skapar flera andra mervärden för industriparken. Ett exempel är behovet av vatten för befuktning av flygaskan. Kemira har en reningsanläggning för spillvatten och detta vatten kan eventuellt användas direkt till att befukta flygaskan. Etableringen skapar även möjligheter till hantering av andra avfall som till exempel avfall från marksaneringsprojekt, industrier samt byggnadsprojekt.

 


I genomsnitt skickade varje svensk 228 kg avfall till förbränning under 2013. 3 % av allt material som förbränns blir till flygaska, vilket innebär att varje helsingborgare generar cirka 7 kg flygaska/år.

Flygaska är den rest som blir kvar när den del av våra sopor som sorterats som brännbart bränns och blir till el och fjärrvärme. Enligt klimatbokslut som görs enligt internationell standard är detta idag det bästa sättet att hantera det brännbara avfallet.

Skip to toolbar