Samarbeten med högskolor fortsätter

Linus Ögren och Mia Höök efter slutpresentationen på Kemiras huvudkontor.

Under 2015 genomfördes energikartläggningar av alla Kemiras fabriker inom industriparken i syfte att identifiera nya energiprojekt.

Ett område som pekades ut som intressant var möjligheten att ta tillvara värme som idag kyls
bort. Ett annat område som lyftes fram var möjligheterna att spara kostnader och skapa nya
intäkter via en utbyggnad av det interna fjärrvärmesystemet.

För att utreda tekniska och ekonomiska förutsättningar för dessa idéer startades under våren ett examensarbete tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola. Studenterna Mia Höök och Linus Ögren har nu färdigställt en energianalys av Kemira Kemis samtliga anläggningar samt vissa externa anläggningar på industriparken. Genom att modellera fabrikernas energisystem i ett datorprogram har man fått fram ett resultat på en teoretisk energi-effektivitet. Resultaten belyser områden att arbeta vidare med för att fortsätta ligga i framkant i energieffektivitet. Genom resultaten hoppas vi kunna minska vår naturgasanvändning och därmed minska koldioxidutsläpp samt öka vår värmeåtervinning.

Kemira Kemi genomförde under 2014 ett examensarbete tillsammans med studenter från Linköpings Tekniska Högskola då effekterna av Kemiras fjärrvärmeleveranser till Helsingborg undersöktes ur ett miljö- och samhällsekonomiskt perspektiv. Under våren 2015 genom-fördes ett examensarbete med studenter från Ekosystemteknikprogrammet vid Lunds universitet där kartläggningen av industriell symbios fortsatte samt frågeställningar kring vilka potentialer detta kan ge och möjligheter till nya samarbeten.

Skip to toolbar