ENERGI- & MATERIALFLÖDEN

IPOS energisystem

På Industry Park of Sweden har vi byggt upp ett energisystem som är komplext men samtidigt överskådligt. De tre grundpelarna är återvunnen energi, gemensamt distributionsnät och delade kostnader. Vi arbetar aktivt för att identifiera och ta tillvara på energiströmmar som går att återvinna. Den återvunna energin går till vår energicentral som är hubben i energisystemet. I energicentralen omvandlas energin till den form som behövs och distribueras sedan ut till företagen på området genom ett centralt distributionsnät. Distributionsnätet innehåller bland annat el, återvunnen värme i form av ånga och hetvatten, kylvatten, naturgas och tryckluft.

Hjärtat i energisystemet är Kemira Kemis svavelsyrafabrik. Vid svavelsyraproduktion sker kemiska processer som avger stora mängder värme. Samtidigt används inga fossila bränslen. Eftersom värmen tas tillvara ger det stora mängder koldioxidneutral restvärme, till och med så stora att Industry Park of Swedens energiomsättning motsvarar ett kraftvärmeverk av Örtoftaverkets storlek. Men det är inte bara svavelsyraproduktionen som genererar restvärme, vi återvinner energi från anläggningar runt om i hela industriparken och återdistribuerar denna internt eller som fjärrvärme till Helsingborgs stad.

Genom att företagen på industriparken samverkar kan varje enskilt företags kostnader sänkas när det är fler som delar på fasta kostnader för till exempel nätavgifter och  infrastruktur. Samtidigt skapar det underlag för centraliserad, storskalig och effektiv produktion av olika energibärare. Vår centrala tryckluftsproduktion är ett bra exempel på storskalighet. Detta har medfört lägre kostnader totalt för tryckluft samtidigt som vi kan återvinna värme från anläggningen.

Industriparkskonceptet, med många anläggningar på en geografiskt avgränsad yta, möjliggör också effektivare materialflöden. Det finns många exempel inom Industry Park of Sweden där produkter och biprodukter från en anläggning är råvara i en annan. Eftersom det bara krävs interntransport inom industriparken kan kostnader och miljöpåverkan minskas. I vissa fall är anläggningar direkt ihopkopplade, vilket resulterar i ytterligare minimerat transportbehov. Det kallar vi effektiva materialflöden!

Men våra energi- och materialflöden sker inte enbart inom industriparken. Vi har sedan många år levererat värme till Helsingborgs fjärrvärmenät, vilket du kan läsa mer om här.

Skip to toolbar