Yara breddar verksamheten på IPOS

Yara finns sedan 2008 på IPOS och tillverkar foderfosfater för bland annat kosttillskott till kor. Nu tittar Yara på möjligheten att tillverka kosttillskott även för fiskar, vilket kan användas i fiskodlingar. Produkten kan väsentligt minska förbrukningen av fiskmjöl i fiskodlingar. Innan ändringarna kan genomföras ska miljötillstånden ses över. Detta börjar med samråd med myndigheter och allmänheten.

Tidigare tillverkades fiskmjöl i huvudsak av fiskrens men idag tillverkas det av hel fisk som torkas och mals. På lång sikt är det naturligtvis ohållbart att vi tar upp stora mängder småfisk eftersom det leder till att större fiskar får svårare att hitta föda.

Men för att tillverka ett kosttillskott som inte innehåller fiskmjöl krävs ammoniak. – Vi planerar nu för att hantera totalt 1 500 ton ammoniak om året, säger Roland Erikers, på Yara International.

Maximalt kommer Yara att ha 150 ton ammoniak på anläggningen per gång, vilket motsvarar en järnvägsvagn var femte vecka. En järnvägsvagn räcker till en veckas produktion och det innebär att det kommer att finnas ammoniak på området under tio veckor om året.

– Att vi vill producera det här på IPOS beror på att restprodukter från vår övriga tillverkning i vår anläggning kan användas vid framställningen av fiskfodertillskott. Därmed minskar den totala miljöbelastningen, säger Roland. Vid rumstemperatur är ammoniak en färglös gas med karakteristisk lukt och med lägre densitet än luft. Den är starkt slemhinneretande och farlig i höga halter.

– Vi har hanterat ammoniak under lång tid i våra andra anläggningar och vet hur vi bygger säkra system runt hanteringen. Att ammoniak är tyngre än luft är en fördel då det blir lättare att bygga olika barriärer för att ett eventuellt läckage ska kunna begränsas till ett mycket litet område, säger Roland.

I ett modernt samhälle lever vi ständigt med risker. Därför analyseras risknivåer. Vilken risknivå är acceptabel för till exempel bostäder i ett visst område? Man gör då en samlad bedömning av de risker som finns i området. Det kan vara luftföroreningar från fordonstrafik eller färjelägen, risker för olyckor vid närliggande industri, men även risker för ras eller översvämningar vilket blivit ett allt större samhälleligt problem.

WSP har gjort en sådan riskanalys med anledning av att Yara vill använda ammoniak i sin produktion. Den visar att risknivån i närområdet är oförändrad. Hanteringen av ammoniak innebär alltså inte en förhöjd risknivå för närboende.

Har du frågor du vill ställa direkt till Yara kontakta Roland: roland.erikers@yara.com

Yara RolandRoland Erikers, Operational Manager Animal Nutrition
på Yara International, vill minska den totala miljöbelastningen.

Skip to toolbar