Yttrande till förslag till detaljplan Kungsörnen 1 och Fyrfaten 1

Yttrande med anledning av samråd angående detaljplan för fastigheterna Kungsörnen 1-4 och Fyrfatet 1 m.fl. Högasten och Råå, Helsingborgs Stad.
Ert dnr: 929/2011

Bakgrund och ärendebeskrivning
Helsingborgs Stad har upprättat detaljplan med syfte att pröva möjligheten att skapa fler bostäder inom planområdet och därtill tillhöriga servicefunktioner. Vidare syftar detaljplanen till att säkerställa grönområde som utpekats i stadens grönstrukturprogram och att säkra värden som utpekats i Bevarandeprogram Planteringen.

 

Planområdet består av två delområden, belägna på var sin sida om gränsen mellan Högasten och Råå.

 

Närområdet utgörs av bostadsbebyggelse. Nordost om området ligger Högastenskolan, och norr om ligger naturområde med visst inslag av kolonibebyggelse. Väster om planområdet återfinns grönytor som övergår i ett verksamhetsområde.

 

I planområdets närhet är således verksamheterna inom Industry Park of Sweden, Solenis m.fl. belägna. Helsingborgs Stad har i tidigare arbete med fördjupad översiktsplan utvecklat en modell för bedömningar som innebär att tidigare använda skyddsavstånd, baserade på ”Bättre plats för arbete” (Boverkets allmänna råd 1995:5), kan ersättas med nyanserade och välgrundade bedömningar av de olika riskerna och störningarna de olika verksamheterna kan orsaka. I modellen finns en zonering där de olika zonerna är lämpade för olika markanvändning. Principen för vilken markanvändning som kan tillåtas inom respektive zon anges enligt nedan tabell:

 

Gällande detaljplan för Kungsörnen medger byggnation med bostäder i tre till fyra våningar och handel i en våning mot Planteringsvägen. Gällande detaljplan för Fyrfatet1 medger bensinstation och därmed samhörigt ändamål.

 

Nu föreslagen plan föreslår en markanvändning avsedd för bostadsändamål, centrumverksamhet och förskola. Av plankartan framgår att den del av planområdet som planeras för förskoleverksamhet är en av de delar som ligger närmst Industry Park of Sweden, IPOS, och verksamheterna inom och utanför denna.

 

Synpunkter på förslag

 

Den föreslagna detaljplanen har begränsats till att endast omfatta fastigheterna Kungsörnen 1-4 och Fyrfatet 1 m.fl. och medger en markanvändning som omfattar bostadsändamål, centrumverksamhet och förskola. Berörda företag motsätter sig inte att området planläggs för att en förätning och utveckling av området ska kunna ske. Dock anser berörda företag att planläggning borde ske i ett större sammanhang då de olika intressena och aspekterna till följd av olika former av markanvändning kan vägas mot varandra för bästa möjliga utveckling av området i stort. Här har dock stadsbyggnadsförvaltningen valt att begränsa detaljplaneområdet till ett mindre område.

 

När det gäller den nu föreslagna detaljplanen vill Kemira Kemi AB, Yara Helsingborg AB och Alufluor AB anföra följande.

 

Berörda företag instämmer med Helsingborgs Stad att riskavståndet från berörda företag bör kunna minskas i förhållande till vad som rekommenderas som skyddsavstånd i Boverkets allmänna råd ”Bättre plats för arbete”. I de allmänna råden anges bl.a. rekommenderade skyddsavstånd för oorganisk kemisk industri till 1 000 meter. Dessa rekommendationer har varit desamma i flera decennier. Samtidigt har under åren en mängd skyddsåtgärder vidtagits vid de olika verksamheterna och risknivåer, utsläppsnivåer och störningsnivåer har därmed sänkts. Det är rimligt att samhället kan tillgodoräkna sig dessa förbättringar och att markanvändningen i närområdet till IPOS och närliggande verksamheter kan anpassas till den ändrade riskbilden utifrån dagens förhållanden.

 

Verksamheterna inom IPOS är i många fall tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Vid ändringar av befintliga tillstånd eller etablering av nya verksamheter genomförs en tillståndsprocess. De miljöprövande myndigheterna och domstolarna lutar sig fortfarande i stor utsträckning mot ”Bättre plats för arbete” och de skyddsavstånd som där rekommenderas. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i en nyutkommen vägledning ”Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering” (maj 2015), fastslagit att man fortsatt anser att skyddsavstånd ska vara utgångspunkten i den fysiska planeringen och att riskreducerande åtgärder endast bör komma i fråga först när skyddsavstånden inte kan uppnås. I ljuset av detta får man anta att miljöprövande myndigheterna och domstolarna fortsatt kommer att lägga stor vikt på skyddsavstånd och endast i mindre grad väga in genomförda riskminskningar och riskreducerande åtgärder.

 

Avståndet från IPOS och närliggande verksamheter till planområdet med bostäder och förskoleverksamhet är mellan 190-220 meter. Samtliga av dessa verksamheter ligger inom område planlagt för industri- och hamnverksamhet och har i den fördjupande översiktsplanen för området (FÖP H+) angetts som verksamhet (inklusive störande industri). Inom ramen för pågående verksamheter inom IPOS bör det finnas utrymme för framtida utveckling av respektive verksamhet utan att markanvändningen i närområdet begränsar detta.

 

Med tanke på den hållning till riskavstånd som de miljöprövande myndigheterna och domstolarna har, är risken påtaglig att planering av bostäder eller förskola i IPOS närhet begränsar verksamheternas möjligheter att bedriva pågående verksamhet och i framtiden utveckla verksamheterna. Vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken, både vad gäller befintliga och eventuellt nya verksamheter, kan följden bli att den föreslagna detaljplanen med bostäder och förskola begränsar pågående verksamheter med skärpta villkor eller begränsar möjligheterna för nya verksamheter att få tillstånd.

 

Såsom ovan anförts välkomnar berörda verksamheter en utveckling av området som helhet men anser samtidigt att, så länge de miljöprövande myndigheternas och domstolarnas hållning till skyddsavstånd kvarstår, det aktuella området är lämpligare för annan form av markanvändning såsom småskalig industri också handel, hantverk.

 

Sammantaget anser berörda företag, mot bakgrund av vad som ovan anförts, att planförslaget med den föreslagna markanvändningen inte är lämplig.

 

Kemira Kemi AB                   Yara Helsingborg AB                                  Alufluor AB
Skip to toolbar